Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Izby Adwokackiej w Koszalinie

with Brak komentarzy

Koszalin, dnia 11 stycznia 2021r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze z późniejszymi zmianami oraz § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 13 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 19 grudnia 2020r.) zwołuję Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Izby Adwokackiej w Koszalinie w dniu 6 lutego 2021r. o godzinie 10,00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 56, które przeprowadzone zostanie w trybie całkowicie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia Izby przez Dziekana Rady,
 2. uczczenie pamięci Koleżanek i Kolegów Adwokatów zmarłych w okresie sprawozdawczym,
 3. wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Zgromadzenia,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. wybór Komisji Zgromadzenia:
  • Mandatowej,
  • Wyborczej,
  • Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej,
 6. Sprawozdania Komisji Mandatowej, Wnioskowej, Skrutacyjnej i Wyborczej z ukonstytuowania,
 7. sprawozdanie Komisji Mandatowej,
 8. przedstawienie sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie za rok 2019r. przez Dziekana ORA, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
 9. wysłuchanie wniosków Komisji Rewizyjnej, dyskusja obejmująca pkt 8 porządku obrad poprzedzająca podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań i zamknięć rachunkowych oraz udzieleniu Radzie absolutorium,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej za rok 2019, zatwierdzenia zamknięć rachunkowych i udzielenia Radzie absolutorium,
 11. podjęcie uchwały o uchwaleniu budżetu Izby,
 12. podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości składek rocznych na potrzeby Izby,
 13. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej, prezentacja list kandydatów na stanowiska i do organów Izby Adwokackiej w Koszalinie oraz delegatów na KZA (publikacja na stronie internetowej ORA w Koszalinie),
 14. przekazanie list wyborczych przewodniczącemu Zgromadzenia,
 15. przedstawienie przez Komisję Wyborczą zasad i sposobu odbycia głosowania w wyborach na stanowiska, do organów Izby Adwokackiej w Koszalinie oraz delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury – według rekomendacji ORA w Koszalinie zawartej w punkcie VI niniejszej uchwały,
 16. wystąpienia kandydatów na stanowiska Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Dyscyplinarnego,
 17. sprawozdanie Komisji Mandatowej,
 18. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej, prezentacja list kandydatów na stanowiska, do organów Izby Adwokackiej w Koszalinie oraz delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, pouczenie o sposobie głosowania,
 19. wybory na stanowisko Dziekana, ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
 20. wybory na stanowisko Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
 21. wybory na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
 22. wybory na Rzecznika Dyscyplinarnego, ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
 23. wybory na członków Okręgowej Rady Adwokackiej, ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
 24. wybory na członków Sądu Dyscyplinarnego, ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
 25. wybory na członków Komisji Rewizyjnej, ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
 26. wybory Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
 27. sprawozdanie Komisji Wnioskowej,
 28. głosowanie nad wnioskami przedstawionymi Komisji Wnioskowej,
 29. zamknięcie Zgromadzenia.

 

Udział w Zgromadzeniu Izby jest obowiązkowy. Nieobecność na obradach należy pisemnie usprawiedliwić w ciągu 7 dni od powstania przeszkody, stosownie do treści § 10 pkt 1 i 2  Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 19 grudnia 2020r.).

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z działalności organów Izby za okres sprawozdawczy, wnioskiem komisji rewizyjnej, projektem budżetu, składki rocznej oraz projektami uchwał.

 

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Ryszard Bochnia