Kolokwium aplikantów adwokackich I i II roku

with Brak komentarzy

Uchwała nr 19/06/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ

W KOSZALINIE

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie
w składzie:
1\ Dziekan ORA                                            adw. Ryszard Bochnia,
2\ Wicedziekan                                              adw. Maria Kapsa,
3\ Wicedziekan                                              adw. Elżbieta Nowak
4\ Sekretarz                                                   adw. Piotr Tomaka-Wacławski,
5\ Skarbnik                                                    adw. Agnieszka Cegielska
6\ Członek                                                     adw. Andrzej Czerniec
7\ Członek                                                     adw. Krzysztof Kaszubski
Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie, w głosowaniu jawnym ( 7 głosów za przyjęciem uchwały ), na podstawie art. 44 ust. 1 Prawa o adwokaturze oraz § 20 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej ( uchwała nr 5/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 31 stycznia 2017 r.) uchwaliła, że kolokwium roczne dla aplikantów odbędzie się według następującego porządku:
1/ Kolokwium roczne z przedmiotów z bloku prawa cywilnego (prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze ) dla aplikantów I i II roku zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap w dniu 18 października 2017r. – pisemny (aplikanci sporządzą pismo procesowe w sprawie cywilnej na podstawie kazusu lub akt przygotowanych przez komisję egzaminacyjną),
II etap w dniach 23 października 2017r. – ustny (polegać będzie na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z poszczególnych przedmiotów, wylosowanych przez zdającego z większej liczby pytań, przy czym członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje prawo zadawania zdającemu dodatkowych pytań ze wszystkich przedmiotów, z których odbywa się kolokwium).
2/ Kolokwium poprawkowe dla aplikantów I i II roku aplikacji odbędzie się w dniu 27 listopada 2017r. (część pisemna) i 29 listopada 2017r. (część ustna).
3/ Kolokwium przeprowadzać będzie komisja egzaminacyjna w składzie 5 osobowym.
4/ Aplikanciktórzy chcą korzystać z komputerów osobistych podczas sporządzania pracy w I etapie kolokwium, mogą korzystać ze swojego sprzętu po odpowiednim zabezpieczeniu go poprzez ograniczenie programów do edytora tekstu. Komputery będą sprawdzane przez informatyka, któremu zostaną przekazane przed I etapem kolokwium.
W związku z powyższym aplikanci proszeni są o zgłaszanie chęci skorzystania z komputera osobistego w biurze ORA w Koszalinie w terminie do dnia 30 sierpnia 2017r. Osoby, które do tego dnia nie wyrażą akcesu korzystania z komputera, będą sporządzały pismo procesowe w zwykłej formie pismem ręcznym.
Biuro ORA w Koszalinie poinformuje aplikantów o terminie przekazania komputerów do siedziby ORA celem udostępnienia sprzętu informatykowi.
5/ W pozostałym zakresie kolokwium roczne dla aplikantów I i II roku aplikacji przeprowadzane będzie zgodnie z regulacją zawartą w Regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej, przyjętego uchwałą nr5/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 31 stycznia 2017 r.