Kolokwium roczne

with Brak komentarzy
  1. Kolokwium roczne z przedmiotów z bloku prawa karnego ( prawo karne materialne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo karne wykonawcze) dla aplikantów I i II roku zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
  • I etap w dniu 4 października 2021r. – pisemny (aplikanci sporządzają pismo procesowe w sprawie karnej na podstawie kazusu lub akt przygotowanych przez komisję egzaminacyjną),
  • II etap w dniach 7 i 8 października 2021r. – ustny (polegać będzie na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z poszczególnych przedmiotów, wylosowanych przez zdającego z większej liczby pytań, przy czym członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje prawo zadawania zdającemu dodatkowych pytań ze wszystkich przedmiotów, z których odbywa się kolokwium),
  1. Kolokwium poprawkowe dla aplikantów I i II roku aplikacji z przedmiotów z bloku prawa karnego (prawo karne materialne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo karne wykonawcze) odbędzie się w dniu 5 listopada 2021r. w formie ustnej.