Kolokwium roczne

with Brak komentarzy

Uchwała nr 14/06/2018

z dnia 16 czerwca 2018r.

OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KOSZALINIE

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie w składzie:

 

1/ Dziekan ORA – adw. Ryszard Bochnia

2/ Wicedziekan ORA – adw. Elżbieta Nowak,

3/ Wicedziekan ORA – adw. Maria Kapsa,

4/ Sekretarz ORA – adw. Piotr Tomaka-Wacławski

5/ Członek ORA – adw. Andrzej Czerniec

6/ Członek ORA – adw. Leon Kasperski

 

w głosowaniu jawnym, na podstawie art. 44 ust. 1 Prawa o adwokaturze oraz § 20 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (uchwała nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. ze zmianami) jednomyślnie  ( 6 głosów „za” ) uchwaliła:

  1. Kolokwium roczne z przedmiotów z bloku prawa karnego ( prawo karne materialne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo karne wykonawcze ) dla aplikantów I i II roku zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
  • I etap w dniu 29 października 2018 r. – pisemny ( aplikanci sporządzają pismo procesowe w sprawie karnej na podstawie kazusu lub akt przygotowanych przez komisję egzaminacyjną ),
  • II etap w dniach 5 i 6 listopada 2018 r. – ustny ( polegać będzie na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z poszczególnych przedmiotów, wylosowanych przez zdającego z większej liczby pytań, przy czym członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje prawo zadawania zdającemu dodatkowych pytań ze wszystkich przedmiotów, z których odbywa się kolokwium ),
  1. Kolokwium poprawkowe dla aplikantów I i II roku aplikacji odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. ( część pisemna ) i 3 grudnia 2018 r. ( część ustna ).
  2. Kolokwium przeprowadzać będzie Komisja Egzaminacyjna w składzie 5 osobowym:
  • przewodnicząca: adw. Maria Kapsa
  • członkowie: adw. Mirosław Wacławski, adw. Wiesław Breliński, adw. Bartłomiej Bubacz, adw. dr Tomasz Gulla,
  • zastępcy członków Komisji: adw. Henryk Narkun, adw. Mirosław Rekowski, adw. Krystian Kasperski.