Posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w dniu 13 października 2021r.

with Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy.

 

W dniu 13 października 2021r. odbyło się kolejne posiedzenie ORA w Koszalinie, podczas którego omówiono sprawy związane z bieżącą pracą Rady.

ORA w Koszalinie przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 1 września 2021r.

Wicedziekan ORA w Koszalinie adw. Paweł Narkun-Kletz omówił przebieg uroczystości z okazji 70-lecia Izby Adwokackiej w Białymstoku oraz Konferencji Kierowników Szkolenia, na których reprezentował naszą Izbę.

Dziekan ORA w Koszalinie adw. Ryszard Bochnia omówił plenarne posiedzenie NRA z dnia 11 września 2021r.

Członkowie ORA w Koszalinie, którzy byli Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury, przedstawili przebieg jego II części. Następnie omówiono podjęte przez Krajowy Zjazd Adwokatury uchwały.

Dziekan ORA w Koszalinie adw. Ryszard Bochnia poinformował, że pojawił się pomysł ewentualnych zmian dotyczących lokalizacji krasomówczych konkursów środowiskowych oraz siedzib komisji egzaminacyjnych na egzaminie adwokackim i aplikację adwokacką z Pomorskiej Izby Adwokackiej na Izbę Adwokacką w Szczecinie. ORA w Koszalinie, mając na uwadze bardzo dobrą współpracę z Pomorską Izbą Adwokacką oraz brak racjonalnych przesłanek uzasadniających ewentualną zmianę, sceptycznie odniosła się do ewentualnych zmian.

ORA w Koszalinie omówiła przebieg tegorocznego kolokwium z prawa karnego. Jedna osoba będzie musiała podejść do kolokwium poprawkowego.

ORA w Koszalinie omówiła stan przygotowań do zmodernizowania sali wykładowej.

Dziekan ORA w Koszalinie adw. Ryszard Bochnia omówił przebieg uroczystości ślubowania czworga nowych adwokatów w naszej Izbie.

ORA w Koszalinie podjęła uchwałę związaną z dokonaniem wpisu na listę aplikantów adwokackich jednej kandydatki, która z wynikiem pozytywnym zdała tegoroczny egzamin na aplikację adwokacką.

ORA w Koszalinie omówiła przebieg prac związanych z obsługą strony internetowej naszej Izby oraz profilem ORA w Koszalinie na Facebooku.

Członek ORA w Koszalinie adw. Andrzej Czerniec omówił kwestie dotyczące lokalu po byłym zespole adwokackim w Kołobrzegu. Kwestia ta w dalszym ciągu będzie przedmiotem prac adw. Andrzeja Czerńca wraz z adw. Piotrem Tomaką-Wacławskim.

 

Tradycyjnie już ORA omówiła sprawy finansowe związane z jej funkcjonowaniem. Skarbnik ORA w Koszalinie adw. Maria Kapsa poinformowała, którzy adwokaci i w jakim zakresie zalegają z płatnościami na rzecz samorządu adwokackiego oraz jakie kroki zostały wobec nich podjęte. Z uwagi na zaległości w płatności składek ORA w Koszalinie podjęła dwie uchwały o zawieszeniu adwokatów w prawie wykonywania zawodu do czasu spłacenia zaległości.

Adw. Tomasz Gulla został wydelegowany przez ORA w Koszalinie jako przedstawiciel naszej Izby w jury Regionalnego Konkursu Krasomówczego.

ORA w Koszalinie podjęła uchwałę o nabyciu licencji programu komputerowego i 15 pendrives umożliwiających przeprowadzenie kolokwiów na komputerach aplikantów.

ORA w Koszalinie podjęła uchwałę o sfinansowaniu zamówienia 500 przypinek z logo naszej Izby, które będą wydane wszystkim członkom Izby.

ORA w Koszalinie podjęła uchwałę o sfinansowaniu zakupu 20 większych i 200 mniejszych naklejek z logo naszej Izby do wykorzystania m.in. podczas corocznej akcji związanej z upamiętnieniem zmarłych adwokatów Izby Adwokackiej w Koszalinie z okazji Święta Zmarłych.

ORA w Koszalinie podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 500,00 zł. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na z okazji 75-lecia tejże instytucji i ufundowania jej sztandaru.

Dziekan ORA w Koszalinie adw. Ryszard Bochnia poinformował o planowanej, okresowej wizytacji ORA w Koszalinie przez przedstawiciela NRA, która miała miejsce w ostatnich dniach. Jej rezultaty zostaną przedstawione w stosownym protokole pokontrolnym.

ORA w Koszalinie omówiła przygotowania do przyszłorocznego Zgromadzenia Izby. Planowane jest ono na maj 2022r. Zostanie zorganizowane w jednym z nadmorskich hoteli. Jego gościem będzie najprawdopodobniej Prezes NRA adw. Przemysław Rosati.

Dziekan ORA w Koszalinie adw. Ryszard Bochnia poinformował o możliwości zorganizowania na terenie naszej Izby plenarnego posiedzenie NRA.

ORA w Koszalinie omówiła możliwość utworzenia Centrum Mediacji przy ORA w Koszalinie. Prace nad tym projektem będą kontynuowane.

 Wicedziekan ORA w Koszalinie adw. Krzysztof Kaszubski przedstawił pomysł Komisji Wizerunkowej przy NRA związany z podjęciem inicjatyw zmierzających do uhonorowania zmarłych, wybitnych adwokatów poprzez nazwanie ich nazwiskami ulic w miejscowościach, z którymi byli związani.

ORA w Koszalinie omówiła propozycję adw. Kingi Dagmary Siadlak dotyczącą podjęcia uchwały bądź zajęcia stanowiska w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021r. w sprawie K 3/21. Efektem było zajęcie stanowiska przez ORA w Koszalinie przyjętego w trybie obiegowym w dniu 15 października 2021r., które zostało opublikowane na stronie internetowej ORA w Koszalinie i na naszym profilu na Facebooku.

          Następnie posiedzenie ORA w Koszalinie planowane jest w listopadzie 2021r.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Sekretarz ORA w Koszalinie

Adw. Piotr Tomaka-Wacławski