Posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w dniu 28.07.2021r.

with Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy.

 

W dniu 28 lipca 2021r. odbyło się kolejne posiedzenie ORA w Koszalinie. Tym razem miało ono miejsce w formie stacjonarnej, po raz pierwszy od wielu miesięcy.

Podczas tego posiedzenia omówiono szereg bieżących spraw.

Przyjęto protokoły z dwóch wcześniejszych posiedzeń ORA w Koszalinie.

Dziekan ORA w Koszalinie adw. Ryszard Bochnia omówił przebieg plenarnego posiedzenia NRA w Otwocku, które miało miejsce w dniu 26 czerwca 2021r.

ORA w Koszalinie podjęła trzy uchwały osobowe związane z wpisaniem na listę adwokatów aplikantów, którzy w bieżącym roku zdali egzamin adwokacki. Rada zgodnie z wieloletnią tradycją ufundowała togę adwokacką aplikantowi naszej Izby, który osiągnął najlepszy wynik na egzaminie adwokackim.

ORA w Koszalinie podjęła także uchwałę, w której dokonała skreślenia z listy adwokatów naszego zmarłego Kolegi.

W ramach rozpoznania spraw osobowych Rada przedyskutowała również kwestię wniosku jednego z Kolegów, który zamierza przenieść siedzibę swojej Kancelarii do innej Izby Adwokackiej.

ORA w Koszalinie rozpoznała kilka kwestii dotyczących procesu szkolenia aplikantów. Rada omówiła pismo Kierownika Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego w sprawie uchwały ORA w Koszalinie, powołującej Komisję Egzaminacyjną na kolokwium z prawa karnego. Powołano opiekunów poszczególnych roczników aplikanckich, ustalono termin konkursu krasomówczego i powołano Komisję, która go przeprowadzi. 

Następnie ORA w Koszalinie omówiła sprawę fałszywego maila rozesłanego do niektórych adwokatów nie tylko z naszej Izby oraz radców prawnych, w którym informowano o rzekomym powołaniu Rady Żydowskiej przy ORA w Koszalinie. W tej sprawie Zastępca Sekretarza ORA w Koszalinie adw. Bartłomiej Bubacz oraz Dziekan ORA w Koszalinie adw. Ryszard Bochnia wystosowali już wcześniej stosowne oświadczenia i informacje.

ORA w Koszalinie omówiła problemy związane z wyznaczaniem kuratorów na wniosek Sądów oraz zmianą pełnomocników z urzędu na wniosek reprezentowanych przez nich stron bądź uczestników postępowania.

Na posiedzeniu przedyskutowano także kwestie związane z prowadzeniem strony internetowej i „facebookowej” ORA w Koszalinie.

Jak na każdym posiedzeniu ORA omówiła sprawy finansowe związane z jej funkcjonowaniem. W tym zakresie podjęto jedną uchwałę „pracowniczą”, omówiono stan finansów Izby, Skarbnik ORA w Koszalinie adw. Maria Kapsa poinformowała, którzy adwokaci i w jakim zakresie zalegają z płatnościami na rzecz samorządu adwokackiego oraz jakie kroki zostały wobec nich podjęte.

W ramach tzw. spraw różnych omówiono szereg spraw związanych z bieżącą pracą ORA w Koszalinie, w tym przygotowania do drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury, który będzie miał miejsce we wrześniu 2021r., podjęto wstępne rozmowy dotyczące zorganizowania na wiosnę spotkania integracyjnego połączonego ze szkoleniem lub Zgromadzeniem a także planowany rajd rowerowy.

Rada omówiła problemy z funkcjonowaniem Portalu Sądów Powszechnych, podjęte w tym zakresie działania oraz odzew ze strony sądów.

Zreferowano także przebieg Tour de Konstytucja na terenie nasze Izby.

Sekretarz ORA w Koszalinie adw. Piotr Tomaka-Wacławski zreferował przebieg roboczego, zdalnego spotkania Sekretarza NRA z Sekretarzami poszczególnych ORA.

Omówiono również udział przedstawiciela ORA w Koszalinie w planowanym na wrzesień spotkaniu Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA.

Pełna treść protokołu z posiedzenia ORA będzie dostępna w wersji zanonimizowanej po jego zatwierdzeniu przez ORA na następnym posiedzeniu w biurze ORA w Koszalinie.

 

Sekretarz ORA w Koszalinie

Adw. Piotr Tomaka-Wacławski