Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie przyjęte w trybie obiegowym w dniu 15 października 2021r.

with Brak komentarzy

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie, mając na uwadze art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze  odnosi się krytycznie do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021r. w sprawie (sygn. akt K 3/21) dotyczącego  miejsca prawa unijnego w polskim porządku prawnym.

            W pełni podzielamy stanowisko odnoszące się do wskazanego powyżej rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, zawarte w oświadczeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Stanisława Biernata, Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, Kazimierza Działochy,  Lecha Garlickiego, Mirosława Granata, Wojciecha Hermelińskiego, Adama Jamróz, Stefana Jaworskiego, Leona Kieresa, Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wojciecha Łączkowskiego, Ewy Łętowskiej, Marka Mazurkiewicza,  Andrzeja Mączyńskiego, Janusza Niemcewicza, Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej,  Stanisława Rymara,  Ferdynanda Rymarza,  Andrzeja Rzeplińskiego, Jerzego Stępnia,  Piotra Tulei,  Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz, Mirosława Wyrzykowskiego, Bohdana Zdziennickiego, Andrzej Zolla,  Marka Zubika.

            Podkreślić nadto trzeba, iż kwestionowane rozstrzygnięcie może budzić wątpliwości pod względem prawnym w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021r. (sprawa XERO FLOR sp. z. o.o. przeciwko Polsce), a to z uwagi na kwestie obsady stanowisk sędziowskich.

Pragniemy wskazać, iż rozstrzygnięcie to w żaden sposób nie pozbawia kompetencji sądów do stosowania uprawnienia wynikającego z art. 91 ust. 2 Konstytucji, zgodnie, z którym Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie odnosi się z uznaniem do działań sędziów, którzy rozstrzygają sprawy zgodnie z własnym sumieniem i literą prawa.