Stanowisko ORA w Koszalinie

with Brak komentarzy

Stanowisko

Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w sprawie zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw i projektu ustawy o Sądzie Najwyższym przyjęte jednomyślnie na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2017 r.

1/ Dziekan ORA – adw. Ryszard Bochnia
2/ Wicedziekan ORA – adw. Maria Kapsa
3/ Wicedziekan ORA – adw. Elżbieta Nowak
4/ Sekretarz ORA – adw. Piotr Tomaka-Wacławski
5/ Członek ORA – adw. Krzysztof Kaszubski
6/ Skarbnik ORA – adw. Agnieszka Cegielska

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie z zadowoleniem przyjęła oświadczenie Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy zawierające stwierdzenie, iż ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, uchwalone w dotychczasowej wersji nie staną się częścią polskiego systemu prawnego.

Głos koszalińskiej Adwokatury wpisuje się w ogólnopolski apel autorytetów prawniczych oraz wszystkich środowisk, które wyraziły swoje stanowisko, akcentując zaniepokojenie zmianami godzącymi w porządek konstytucyjny RP oraz kierując stosowne apele do Pana Prezydenta RP o skorzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 122 ust. 5 Konstytucji.

Wypełniając ustawowy obowiązek Adwokatury Polskiej w zakresie współdziałania w obronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, podkreślamy za słowami Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Jacka Treli oraz stanowiskiem wyrażonym przez większość okręgowych rad adwokackich w Polsce, iż przyjęty sposób procedowania nad projektami ustaw podważa zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz pozostaje w oczywistej sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami przyzwoitej legislacji zarówno z uwagi na zawarte w nich rozwiązania ustrojowe, które w istocie zmieniają postanowienia ustawy zasadniczej, jak i ze względu na tryb wprowadzania zmian normatywnych w zakresie ustrojowej pozycji Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Uważamy, że w demokratycznym państwie prawa nie można odbierać obywatelowi prawa do niezawisłych i apolitycznych sądów, a tylko utrzymanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów daje realne gwarancje ochrony tych praw i wolności. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna, ale winna mieć na celu zagwarantowanie wszystkim obywatelom prawa do bezzwłocznego, rzetelnego, bezstronnego i sprawiedliwego rozstrzygania ich spraw. Kształt reformy winien być wypracowany w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, w tym ze środowiskami prawniczymi z wykorzystaniem wiedzy autorytetów z tych środowisk. Forum takiej debaty może stanowić okrągły stół proponowany przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ufamy, że Pan Prezydent, korzystając z inicjatywy ustawodawczej i przygotowując zapowiadane własne projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, będzie kierował się konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy oraz uwzględni stanowiska wyrażone przez przedstawicieli środowisk prawniczych.