Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie w dniu 11 czerwca 2021r

with Brak komentarzy

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy,

 

Zgodnie z treścią uchwały nr 07/05/2021 Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie z dnia 11 maja 2021 r. o zwołaniu Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Izby Adwokackiej w Koszalinie na dzień 11 czerwca 2021 r. wskazuję, że do Prezydium Zgromadzenia oraz poszczególnych Komisji zostały zgłoszone następujące osoby:

 

Prezydium Zgromadzenia:

 

 1. Piotr Ciawłowski
 2. Bartosz Bubacz
 3. Krzysztof Wicher

 

Komisja mandatowa:

 

 1. Kinga Dagmara Siadlak
 2. Piotr Tomaka-Wacławski

 

Komisja wnioskowa:

 

 1. Adam Rosiński
 2. Anna Bochnia-Zinka

 

Komisja skrutacyjna:

 

 1. Krzysztof Kaszubski
 2. Andrzej Czerniec

 

 

Ponadto informuję, że poza projektem uchwały zgłoszonym przez Okręgową Radę Adwokacką, przedstawionym w przesłanej Państwu wcześniej informacji o zwołaniu Zjazdu, nie został zgłoszony żaden inny projekt uchwały. Treść zgłoszonego projektu uchwały przedstawiam poniżej:

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie w dniu 11 czerwca 2021r., działając w oparciu o art. 40 pkt 3,5,6, i 7 prawa o adwokaturze  oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. poz. 1842) uchwala:

 

 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie za rok 2020 oraz zatwierdzić zamknięcie rachunków za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. i udzielić Radzie absolutorium,

 

 1. Uchwalić budżet Izby Adwokackiej w Koszalinie na rok 2021 w wersji przedstawionej w sprawozdaniu oraz składkę na potrzeby Izby (w skład składki wchodzi również składka na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za Palestrę), płatną miesięcznie z góry do dnia 15 każdego miesiąca w wysokości:
 • od adwokatów wykonujących zawód składka podstawowa wynosi 170 zł. plus 10 zł za Palestrę plus wysokość składki OC zadeklarowanej przez danego adwokata,
 • od adwokatów wykonujących inny zawód prawniczy lub nie wykonujących zawodu składka podstawowa wynosi 165 zł. plus 10 zł. za Palestrę,
 • od adwokatów emerytów wykonujących zawód adwokata (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat, legitymujący się co najmniej 20-letnim okresem faktycznego wykonywania zawodu adwokata) składka podstawowa wynosi 80 zł. plus 10 zł. za Palestrę plus wysokość składki OC zadeklarowanej przez danego adwokata, składka w tej wysokości naliczana jest od momentu zawiadomienia Rady o przysługującym jej obniżeniu,
 • od adwokatów rencistów wykonujących zawód adwokata składka podstawowa wynosi 110 zł. plus 10 zł. za Palestrę plus wysokość składki OC zadeklarowanej przez danego adwokata,

 

 1. Nałożyć obowiązek uiszczania składki miesięcznej na potrzeby Izby przez aplikantów adwokackich i ustalić jej wysokość na 50 złotych miesięcznie.

 

 1. Zgromadzenie Izby Koszalińskiej zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie do sporządzania kwartalnie pisemnego wykazu adwokatów zalegających w płatnościach składki korporacyjnej, opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i opłaty za „Palestrę” za okres dłuższy niż cztery miesiące, który to wykaz będzie do wglądu w siedzibie ORA.

 

 1. Zwolnić kobiety wykonujące zawód adwokata z obowiązku uiszczania połowy składki korporacyjnej na rzecz Izby, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka przez okres 6 miesięcy.

 

 

Jednocześnie przypominam, iż obecność na Zgromadzeniu jest obowiązkowa. Aplikacja umożliwiająca udział w Zgromadzeniu działa na komputerach, tabletach i telefonach komórkowych.

 

 

                                                                                             Sekretarz ORA

                                                                                  adw. Piotr Tomaka-Wacławski