Klauzula informacyjna

 

informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w Izbie Adwokackiej w Koszalinie

(strony postępowania i ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli sądowi, lekarze sądowi, inni uczestnicy postępowania dyscyplinarnego)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że postępowania prowadzone przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie, Rzecznika Dyscyplinarnego i Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Koszalinie są poufne.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Izba Adwokacka w Koszalinie ul. Piłsudskiego 56, 75-525 Koszalin, tel: 94 342 34 42, e-mail: ora.koszalin@adwokatura.pl. Dane osobowe są przetwarzane przez właściwe organy Izby Adwokackiej: Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie- w tym Dziekana Izby, Rzecznika Dyscyplinarnego Izby, Sąd Dyscyplinarny Izby.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zawodu przez adwokatów i aplikantów adwokackich oraz prowadzenia postępowań dyscyplinarnych (Dział VIII ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dz.U.2022.1184; w sprawach nieuregulowanych do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz Rozdziałów I-III Kodeksu karnego); art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych; art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, w związku z ważnym interesem publicznym, którym jest nadzór nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenie bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń; art. 9 ust. 2 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Cel przetwarzania: Rozstrzyganie o odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i aplikantów adwokackich za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie obowiązków zawodowych, niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia przez adwokata oraz wykonanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dz.U.2022.1184 i przepisach wydanych na jej podstawie.

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych określa art.16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dz.U.2022.1184. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów i aplikantów adwokackich oraz podczas wykonywania kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach adwokatów i aplikantów adwokackich – 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

5. Państwa dane są pozyskane bezpośrednio od Państwa w zakresie treści składanych pism i wyjaśnień. Źródłem pośrednim danych dla czynności podejmowanych w ramach postępowań dyscyplinarnych mogą być strony postępowania, skarżący, Minister Sprawiedliwości, sądy i prokuratura, pracodawcy, świadkowie, biegli lub pełnomocnicy uczestników postępowania. Dane są zawarte w składanych przez te osoby lub organy dokumentach i wyjaśnieniach.

6. Postępowania prowadzone przez organy dyscyplinarne samorządu adwokackiego są poufne. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Izby Adwokackiej w Koszalinie usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy, prokuratury, a także pracodawcy i inni określeni przepisami prawa odbiorcy. Państwa dane mogą być udostępnione Ministrowi Sprawiedliwości oraz sądom powszechnym i prokuraturom, a także innej właściwej izbie adwokackiej lub właściwym organom Adwokatury.

7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów w ramach prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami UE („państwa trzecie”), chyba że obowiązek przekazania będzie wynikał z przepisów prawa (np. obowiązkowe zawiadomienie właściwego organu państwa macierzystego prawnika zagranicznego, zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej).

9. Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Państwa istotny wpływ.

10. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 RODO, w szczególności w zakresie, w jakim ich realizacja naruszyłaby prawa innych osób lub gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się przez administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

11. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Klauzula informacyjna

(w sprawach innych niż skargowe i dyscyplinarne)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że postępowania prowadzone przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie, Rzecznika Dyscyplinarnego i Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Koszalinie są poufne.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Izba Adwokacka w Koszalinie ul. Piłsudskiego 56, 75-525 Koszalin, tel: 94 342 34 42, e-mail: ora.koszalin@adwokatura.pl. Dane osobowe są przetwarzane przez właściwe organy Izby Adwokackiej: Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie- w tym Dziekana Izby, Rzecznika Dyscyplinarnego Izby, Sąd Dyscyplinarny Izby.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zawodu przez adwokatów i aplikantów adwokackich oraz prowadzenia postępowań dyscyplinarnych (Dział VIII ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dz.U.2022.1184; w sprawach nieuregulowanych do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz Rozdziałów I-III Kodeksu karnego); art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych; art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, w związku z ważnym interesem publicznym, którym jest nadzór nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenie bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń; art. 9 ust. 2 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Cel przetwarzania: Rozstrzyganie o odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i aplikantów adwokackich za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie obowiązków zawodowych, niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia przez adwokata oraz wykonanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dz.U.2022.1184 i przepisach wydanych na jej podstawie.

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych określa art.16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dz.U.2022.1184. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów i aplikantów adwokackich oraz podczas wykonywania kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach adwokatów i aplikantów adwokackich – 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

5. Państwa dane są pozyskane bezpośrednio od Państwa w zakresie treści składanych pism i wyjaśnień. Źródłem pośrednim danych dla czynności podejmowanych w ramach postępowań dyscyplinarnych mogą być strony postępowania, skarżący, Minister Sprawiedliwości, sądy i prokuratura, pracodawcy, świadkowie, biegli lub pełnomocnicy uczestników postępowania. Dane są zawarte w składanych przez te osoby lub organy dokumentach i wyjaśnieniach.

6. Postępowania prowadzone przez organy dyscyplinarne samorządu adwokackiego są poufne. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Izby Adwokackiej w Koszalinie usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy, prokuratury, a także pracodawcy i inni określeni przepisami prawa odbiorcy. Państwa dane mogą być udostępnione Ministrowi Sprawiedliwości oraz sądom powszechnym i prokuraturom, a także innej właściwej izbie adwokackiej lub właściwym organom Adwokatury.

7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów w ramach prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami UE („państwa trzecie”), chyba że obowiązek przekazania będzie wynikał z przepisów prawa (np. obowiązkowe zawiadomienie właściwego organu państwa macierzystego prawnika zagranicznego, zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej).

9. Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Państwa istotny wpływ.

10. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 RODO, w szczególności w zakresie, w jakim ich realizacja naruszyłaby prawa innych osób lub gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się przez administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

11. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.